Sedimentačné čistiarne odpadových vôd

Zo znečistenej vody odstraňujú emulgované uhľovodíky, rastlinné tuky, rezné emulzie, a pod. Toto sa deje pomocou emulzného štiepenia za súčasného miešania obsahu usadzovacej nádrže. Po zastavení miešania prebieha sedimentácia kalov. Čistiarne sú zariadenia s automatickým čistiacim systémom zostavené ako monoblok.

Čistiareň pozostáva z usadzovacej nádrže s miešacím mechanizmom, hlavného podávacieho čerpadla, dávkovacieho alebo dávkovacích čerpadiel na chemikálie, dávkovacieho zariadenia na dávkovanie práškového sorbentu, čerpadla na čerpanie kalov, príp. čerpadla na vyčistenú vodu, nádrže na chemikálie, meracích pH sônd dekantovaných vodným lúčom, pojazdnej dehydratačnej jednotky, elektro rozvádzača s riadiacou jednotkou a hydraulických rozvodov.

Na prianie zákazníka alebo v nadväznosti na vodohospodárske predpisy v danej lokalite je možné čistiaci okruh rozšíriť o ďalší stupeň čistenia - sorbčný filter. Aby sa zamedzilo vzniku vzniku hnilobných procesov v čistenej vode (zápach) je možné recirkulačný okruh doplniť o dezinfekčný okruh.

Vstupné koncentrácia NEL (nepolárne látky - ropné látky) môžu dosahovať až 3 000 mg / l. Výstupné hodnoty vyčistenej vody v okruhu bez sorpčného filtra pri vstupnom znečistení do 300 mg / l NEL sa pohybujú pod 2 mg / l NEL, po zaradení sorpčného filtra do čistiaceho okruhu pod 0,2 mg / l NEL. Tieto hodnoty sú dosahované pri použití čistiarne pri čistení vôd po štandardnom umývaní vozidiel umývacím zariadením.

Znečistená voda sa zachytáva v sedimentačnom žlabe odkial prechádza do sedimentačnej nádrže kde dôjde k usadeniu hrubých mechanických nečistôt a čiastočne aj voľných olejov. V prípade, že je potrebné plávajúce voľné oleje odstrániť z vodnej hladiny, je možné sedimentačnú nádrž vybaviť lapačom tukov. Toto prevedenie má aj priaznivý vplyv na zamedzenie hnilobných procesov v čistenej vode. Zo sedimentačného žlabu alebo nádrže odchádza čistená voda do čistiarne. Rozmery sedimentačného žlabu a nádrže sa navrhujú podľa použitej technológie a stupňa znečistenia čistenej vody mechanickými nečistotami.

Zo sedimentačnej nádrže je čistená voda čerpaná hlavným podávacím čerpadlom do reakčnej nádrže čistiarne. Súčasne je do vody dávkovaný tekutý koagulant a potom práškový sorbent, ktorý upraví pH na požadovanú hodnotu spravidla na pH 7 - 7,8. V ďalšej variante je dávkovaný tekutý zásaditý koagulant, príp. i flokulant. Aj pri druhej variante je vykonávaná úprava pH na požadovanú hodnotu.

V usadzovacej reakčnej nádrži dôjde miešaním, k dokonalej homogenizácii obsahu, štiepeniu olejov a vzniku mikrovločiek. Miešanie prebieha po dobu vopred nastavenú v riadiacej jednotke. Po premiešaní dôjde k zastaveniu miešacieho mechanizmu a dochádza k vzniku veľkých vločiek s naviazanými ropnými a ostatnými nežiaducími látkami. Vzniknutý kal sedimentuje na dne reakčnej nádrže.

Po ukončení sedimentácie spustí riadiaca jednotka čerpadlo vyčistenej vody, alebo vyčistená voda vyteká samospádom do kanalizácie alebo nádrže vyčistenej vody pre daľšie využitie v technologickom procese. Po odčerpaní vyčistenej vody riadiaca automatika spustí čerpadlo na odčerpanie kalu. Kaly sú odčerpané do dehydratačnej jednotky, kde dochádza k oddeleniu vody od kalov prostredníctvom filtračnej vložky umiestnenej v dehydratačnom koši. Čistiareň sa automaticky prepláchne. V prípade, že nebola vyčerpaná zásobná nádrž znečistenej vody je spustený ďalší cyklus čistenia. Všetko sa opäť opakuje. Vyčistená voda odteká do kanalizácie alebo zásobníka vyčistené vody odkiaľ ju môžeme opätovne použiť v technologickom procese alebo cez II. stupeň čistenia (ak je nainštalovaný sorbčný filter) odteká do recipientu.

Predpokladom optimálnej kvality vody v recirkulačnom okruhu (ak je využívaný) je jej pravidelná obmena. Do okruhu sa pridáva čistá voda z vodovodného potrubia alebo iného zdroja čistej vody až do 25% objemu vyčistené vody.

Primárne kaly z usadzovacej nádrže a sekundárny kal vo forme flotačnej peny likvidujeme podľa všeobecne platných predpisov (riadená skládka, spaľovanie). Frekvencia vyberania kalov závisí od stupňa znečistenia čistenej vody, intenzity znečistenia, doby prevádzky a množstva pridávaných chemikálií. Čistiarne sú vyrobené z chemicky odolného plastu, príliš namáhané diely sú z nerezovej ocele a farebných kovov. Zariadenia sú určené pre umiestnenie do vnútorných priestorov s teplotou +12 ° C až +50 ° C.