Flotačné čistiarne odpadových vôd

Zo znečistenej vody odstraňujú emulgované uhľovodíky, rastlinné tuky, rezné emulzie a pod. Toto sa deje pomocou emulzného štiepenia so súčasnou flotáciou. Čistiarne sú zariadenia s automatickým čistiacim systémom zostavené ako monoblok.

Čistiareň pozostáva z flotačnej veže so stieracím mechanizmom na flotačnú penu, hlavného podávacieho čerpadla, dávkovacích čerpadiel na chemikálie, meracej pH sondy čistenej vodným lúčom, pojazdnej dehydratačnej jednotky, elektrorozvádzača s riadiacim počítačom, ovládacieho panela a hydraulických rozvodov.

Na želanie zákazníka, alebo v nadväznosti na vodohospodárske predpisy v danej lokalite je možné čistiaci okruh rozšíriť o ďalší stupeň čistenia - sorpčný filter. Na zamedzenie alebo podstatné obmedzenie možnosti vzniku hnilobných procesov v čistenej vode (zápach) je možné recirkulačný okruh doplniť o dezinfekčný.

Vstupná koncentrácia NEL (nepolárne látky - ropné látky) môže dosahovať až 5 000mg / l. Výstupné hodnoty vyčistenej vody v okruhu bez sorpčného filtra pri vstupnom znečistení do 300 mg / l NEL sa pohybujú pod 2 mg / l NEL, pri zaradení sorpčného filtra do čistiaceho okruhu pod 0,2 mg / l NEL. Tieto hodnoty sú dosahované pri aplikácii čistiarne v štandardnom umývacom zariadení dopravnej techniky.

Znečistená voda sa zachytáva v sedimentačnom kanály alebo nádrži, kde dôjde k usadeniu hrubých mechanických nečistôt a čiastočne aj voľných olejov. V prípade, že je potrebné plávajúce voľné oleje odstrániť z vodnej hladiny je možné sedimentačnú nádrž osadiť so zberačom olejov. Toto prevedenie má aj priaznivý vplyv na zamedzenie hnilobných procesov v čistenej vode. Zo sedimentačného kanála alebo žľabu odchádza čistená voda do sedimentačnej nádrže vybavenej dvoma až šiestimi usadzovacími komorami. Rozmery sedimentačnej nádrž sa navrhujú podľa použitej umývacie technológie a stupňa znečistenia znečistenej vody mechanickými nečistotami.

Riešenie a objem sedimentačná akumulačnej nádrže navrhne odborný projektant alebo výrobca čistiarne

Zo sedimentačnej nádrže je čistená voda čerpaná hlavným podávacím čerpadlom do čistiarne a zároveň na saní tohto čerpadlá je sýtená vzduchom. Znečistená, vzduchom nasýtená voda s nadávkovanými prevádzkovými chemikáliami je pod tlakom cca 0,4 MPa dopravená do zmiešavača. Zo zmiešavača je vedená do flokulačného valca, kde je kontinuálne sondou merané pH, ktoré je vyhodnocované riadiacim počítačom a ten po vyhodnotení vydá povel na vykonanie regulácie dodávaného množstva zásaditej príp. kyslej chemikálie podľa požadovaného pH pre čistiaci proces.

Vo flokuačnom valci dochádza riadenou rotáciou kvapaliny k vyvločkovaniu sorbentu a zhlukovaniu vločiek. Z hornej časti valca pokračuje do flotačnej nádrže, kde dôjde k oddeleniu čistej vody od vločiek nečistôt na princípe flotácie. Vločky s naviazanými nečistotami vyplávajú na hladinu flotačnej nádrže a kal kašovitej konzistencie je stieraný do pojazdnej dehydratačné jednotky, kde dôjde k jeho odvodneniu a v jednotke zostane len tuhý kal.

Vyčistená voda odteká samospádom zo spodnej časti flotačnej nádrže cez vyrovnávaciu nádrž do kanalizácie alebo zásobníka vyčistenej vody odkiaľ je opätovne použitá v technologickom procese, alebo cez II. stupeň čistenia (ak je inštalovaný sorpčný filter) odteká do recipientu. Predpokladom optimálnej kvality vody v recyklačnom okruhu je jej pravidelná obmena. Do okruhu sa dopĺňa čistá voda v množstve až 25% objemu vyčistenej vody z vodovodného potrubia, alebo iného zdroja čistej vody.

Primárne kaly z usadzovacej nádrže a sekundárny kal vo forme flotačnej peny je nutné likvidovať podľa všeobecne platných predpisov (riadená skládka, spaľovanie). Frekvencia vyberania kalov závisí od stupňa znečistenia čistenej vody, intenzity čistenia, času prevádzky a množstva pridávaných chemikálií.

Čistiarne sú vyrobené z chemicky odolného plastu, diely príliš namáhané sú z nehrdzavejúcej ocele a farebných kovov. Sú určené pre vnútorné umiestnenie s teplotou +12 ° C až +50 ° C, prostredie vlhké.